skip to Main Content

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η Ολιστική μελέτη, που ετοίμασαν οι άνθρωποι των FIFA και UEFA, παρουσιάστηκε, στους εκπροσώπους  του ελληνικού ποδοσφαίρου, από τον Λούκα Νίκολα εκπρόσωπο της UEFA και συμμετείχαν οι Μάριος Γεωργίου και Πετρ Φούσεκ.

Η Ολιστική Μελέτη είναι απόρροια της Διακήρυξης Προθέσεων, που συνυπέγραψαν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφέριν και ο Αντιπρόεδρος της FIFA, Γκρεγκ Κλαρκ.

Προσκεκλημένοι ήταν μεταξύ των άλλων, από πλευράς ΕΠΟ ο πρόεδρος Ευάγγελος Γραμμένος, ο αναπληρωτής πρόεδρος Νίκος Βακάλης και ο αντιπρόεδρος Αστέριος Αντωνίου.

Απόσπασμα (άρθρο 7) της Ολιστικής μελέτης

  1. COACHES

7.1. Coaches Union

While the Panhellenic Union of Coaches in Greece (PEPP) does not cover the entire Greek territory – a few groups of coaches, especially in the regions (namely Attica), created their own “unions” – it is the biggest national umbrella union with affiliated coaches from 37 EPS out of 53. The Union should undertake efforts and hold productive dialogue with all parties with the objective of establishing a strong community representing the coaches interests effectively in Greece. The HFF statutes list PEPP as a potential member. It is recommended, as mentioned in previous chapters, that the Union is included as a full HFF member with voting rights on the HFF Congress (cf. chapter 4.2. on the HFF

Congress). In addition, following the full membership recognition and in cooperation with the HFF Technical Director and the HFF Coaching department, the Union’s President may be invited to report to the HFF Executive Committee on key matters of concern to coaches and to attend the respective meetings regarding such matters. It is understood that steps have been taken by PEPP for the official membership registration at HFF. PEPP represented by President Ilias Logaras, General Secretary Evangelos Prokos and Treasurer Ioannis Kantas held repeated admission meetings with HFF. The process should be completed, according to the statutes of HFF, in order to be ratified by the next HFF Congress.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

7.1

Την ώρα που η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών στην Ελλάδα (PEPP) δεν καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια – μερικές ομάδες προπονητών, ειδικά στις περιοχές (συγκεκριμένα Αττική), δημιούργησαν τις δικιές τους «ενώσεις» – αυτή είναι η μεγαλύτερη εθνική ομπρέλα ένωσης με συνεργαζόμενους προπονητές 37 EPS από 53. Η Ένωση πρέπει να αναλάβει προσπάθειες και να πραγματοποιήσει παραγωγικό διάλογο με όλα τα μέρη με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής κοινότητας που θα εκπροσωπεί αποτελεσματικά τα συμφέροντα των προπονητών στην Ελλάδα. Το καταστατικό της ΕΠΟ, απαριθμεί την Π.Ε.Π.Π. ως ένα πιθανό μέλος. Συνιστάται, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, ότι η Ένωση να συμπεριληφθεί ως πλήρες μέλος της Ε.Π.Ο. με δικαιώματα ψήφου στο συνέδριο της Ε.Π.Ο.

Επιπλέον, μετά την πλήρη αναγνώριση ιδιότητας μέλους και σε συνεργασία με τον Τεχνικό Διευθυντή της Ε.Π.Ο. και το τμήμα Προπονητών της Ε.Π.Ο., ο Πρόεδρος της Ένωσης μπορεί να κληθεί να υποβάλει έκθεση στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. σχετικά με βασικά θέματα που απασχολούν τους προπονητές και να παρευρεθεί στις αντίστοιχες συναντήσεις σχετικά με τέτοια θέματα. Είναι κατανοητό ότι έχουν ληφθεί μέτρα από την Π.Ε.Π.Π. για την επίσημη εγγραφή μέλους στην Ε.Π.Ο.. Η Π.Ε.Π.Π. εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο Ηλία Λογαρά, τον Γενικό Γραμματέα Ευάγγελο Πρόκο και τον Ταμία του Ιωάννη Καντά πραγματοποίησαν επανειλημμένες συναντήσεις εισδοχής με την Ε.Π.Ο.. Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το καταστατικό της Ε.Π.Ο., προκειμένου να επικυρωθεί από το επόμενο συνέδριο της Ε.Π.Ο.

Back To Top